Zhang ZhaofangZhang Zhaofang

1962 geboren in Mianzhu, Sichuan, China
1982 – 1984 Studium der Ölmalerei am Sichuan Institute of Fine Arts
1987 – 1989 Studium der Ölmalerei am Sichuan Institute of Education
Seit 2002 Lehrtätigkeit an der Fine art school under Sichuan Conservatory of Music

Zhang Zhaofang: Great Comfort, 39 x 54, Aquarell, 350 EUR (Galerie: ZhaZha033)Zhang Zhaofang: In Slumber, 52 x 37, Aquarell, 350 EUR (Galerie: ZhaZha034)Zhang Zhaofang: Watching the Grass, 55 x 39, 5, Aquarell, 350 EUR (Galerie: ZhaZha035)Zhang Zhaofang: Cool, 39 x 54, 5, Aquarell, 350 EUR (Galerie: ZhaZha036)Zhang Zhaofang: Rest for a While, 52 x 37, Aquarell, 350 EUR (Galerie: ZhaZha037)

Ausstellungen
2016 Artgalerie Siegen (E)
2014 Artgalerie Siegen (E)
2007 Artgalerie Siegen (E)

2006 the Deyang-Siegen exchange exhibition (G)
2005 first front art exhibition of Deyang (G)
1996 review exhibition of Sichuan Institute of Fine Arts (G)
1992 Deyang-Siegen exchange exhibition (G)
1992 provincial wood cutting exhibition (G)
1987 Sichuan oil painting exhibition (G)

Preise und Publikationen
2007 Homeland, Katalog zur Ausstellung in derArt Galerie
2005 Sonderheft der Aquarellmalerei
2001 Aquarell veröffentlicht im nationalen Magazin: “Water Color”
1998 Bronze Medaille bei der Nationalen Aquarell-Ausstellung.

Zhang Zhaofang: Spatial Mountains Series 1, 27, 3 x 39, Aquarell, 250 EUR (Galerie: ZhaZha001)Zhang Zhaofang: Spatial Mountains Series 2, 27, 3 x 39, Aquarell, 250 EUR (Galerie: ZhaZha002)Zhang Zhaofang: Spatial Mountains Series 3, 27, 3 x 39, Aquarell, 250 EUR (Galerie: ZhaZha003)Zhang Zhaofang: Spatial Mountains Series 4, 27, 3 x 39, Aquarell, 250 EUR (Galerie: ZhaZha004)Zhang Zhaofang: Spatial Mountains Series 5, 27, 3 x 39, Aquarell, 250 EUR (Galerie: ZhaZha005)Zhang Zhaofang: Spatial Mountains Series 6, 27, 3 x 39, Aquarell, 250 EUR (Galerie: ZhaZha006)Zhang Zhaofang: A Scene in the Field 1, 27 x 39, Aquarell, 250 EUR (Galerie: ZhaZha007)Zhang Zhaofang: A Scene in the Field 2, 27 x 39, Aquarell, 250 EUR (Galerie: ZhaZha008)Zhang Zhaofang: A Scene in the Field 3, 27, 5 x 39, 5, Aquarell, 250 EUR (Galerie: ZhaZha009)Zhang Zhaofang: A Scene in the Field 4, 27 x 39, Aquarell, 250 EUR (Galerie: ZhaZha010)Zhang Zhaofang: A Scene in the Field 5, 39 x 27, Aquarell, 250 EUR (Galerie: ZhaZha011)Zhang Zhaofang: An Old House and Trees, 39 x 54, Aquarell, 350 EUR (Galerie: ZhaZha038)Zhang Zhaofang: White Light, 52 x 37, Aquarell, 350 EUR (Galerie: ZhaZha039)Zhang Zhaofang: Riotous color, 54 x 39, Aquarell, VERKAUFT (Galerie: ZhaZha040)Zhang Zhaofang: Faded Lotus, 39 x 54, 5, Aquarell, 350 EUR (Galerie: ZhaZha041)Zhang Zhaofang: Weeping Willow by a Pond, 39 x 55, Aquarell, 350 EUR (Galerie: ZhaZha042)Zhang Zhaofang: The East Hills, 39 x 55, Aquarelle, 350 EUR (Galerie: ZhaZha043)Zhang Zhaofang: Broken Tree Branches, 39 x 54, Aquarell, VERKAUFT (Galerie: ZhaZha044)Zhang Zhaofang: Dark Woods, 39 x 54, Aquarell, 350 EUR (Galerie: ZhaZha045)Zhang Zhaofang: A Red Building in Shade, 39 x 54, Aquarell, 350 EUR (Galerie: ZhaZha046)Zhang Zhaofang: Red Soil, 39 x 54, Aquarell, 350 EUR (Galerie: ZhaZha047)Zhang Zhaofang: Light from West, 39 x 54, Aquarell, 350 EUR (Galerie: ZhaZha048)Zhang Zhaofang: Chaotic grass, 54 x 39, Aquarell, 350 EUR (Galerie: ZhaZha049)Zhang Zhaofang: Chaotic bunch, 37 x 52, Aquarell, VERKAUFT (Galerie: ZhaZha050)Zhang Zhaofang: Vastness, 39 x 54, 5, Aquarell, 350 EUR (Galerie: ZhaZha051)Zhang Zhaofang: In a Dense Forest, 39 x 54, Aquarell, 350 EUR (Galerie: ZhaZha052)Zhang Zhaofang: A Peasant Family Yard, 39 x 54, Aquarell, 350 EUR (Galerie: ZhaZha053)Zhang Zhaofang: A Bough, 39, 5 x 54, 5, Aquarell, 350 EUR (Galerie: ZhaZha055)Zhang Zhaofang: A Hillside after the Tree, 39 x 54, Aquarell, 350 EUR (Galerie: ZhaZha056)Zhang Zhaofang: A Low Earthen Mound, 39 x 54, Aquarell, 350 EUR (Galerie: ZhaZha057)Zhang Zhaofang: Afternoon Sunshine, 39, 5 x 54, 5, Aquarell, 350 EUR (Galerie: ZhaZha058)Zhang Zhaofang: Afternoon Breeze, 39 x 54, Aquarell, 350 EUR (Galerie: ZhaZha059)Zhang Zhaofang: A Small Tree, 39 x 54, Aquarell, 350 EUR (Galerie: ZhaZha060)Zhang Zhaofang: A Slope, 54 x 39, Aquarell, 350 EUR (Galerie: ZhaZha061)Zhang Zhaofang: Slanting Trees, 54, 5 x 39, 5, Aquarell, 350 EUR (Galerie: ZhaZha062)Zhang Zhaofang: In the Morning, 39 x 54, Aquarell, 350 EUR (Galerie: ZhaZha063)Zhang Zhaofang: At Noon, 51, 3 x 35, 5, Aquarell, 390 EUR (Galerie: ZhaZha064)Zhang Zhaofang: At Dusk, 51, 3 x 35, 5, Aquarell, VERKAUFT (Galerie: ZhaZha065)Zhang Zhaofang: Slanting Trees at Dawn, 51, 3 x 35, 5, Aquarell, 390 EUR (Galerie: ZhaZha066)Zhang Zhaofang: German Willow, 51, 3 x 35, 5, Aquarell, 390 EUR (Galerie: ZhaZha067)Zhang Zhaofang: Dialogue, 39 x 54, Aquarell, 390 EUR (Galerie: ZhaZha068)Zhang Zhaofang: A Reddish House, 54 x 39, Aquarell, 390 EUR (Galerie: ZhaZha069)Zhang Zhaofang: Wilderness, 39 x 54, Aquarell, 390 EUR (Galerie: ZhaZha070)Zhang Zhaofang: Green Scenery, 54 x 39, Aquarell, 390 EUR (Galerie: ZhaZha071)Zhang Zhaofang: A Log Cabin, 54 x 39, Aquarell, 390 EUR (Galerie: ZhaZha072)Zhang Zhaofang: Cypress by a Bridge, 54 x 39, Aquarell, 390 EUR (Galerie: ZhaZha073)Zhang Zhaofang: March, 54 x 39, Aquarell, 390 EUR (Galerie: ZhaZha074)Zhang Zhaofang: Grove, 39 x 54, Aquarell, 390 EUR (Galerie: ZhaZha075)Zhang Zhaofang: A Footpath, 39 x 54, Aquarell, 390 EUR ,(Galerie: ZhaZha076)Zhang Zhaofang: A Path in a Bamboo Grove, 39 x 54, Aquarell, 390 EUR (Galerie: ZhaZha077)Zhang Zhaofang: Cypress, 39 x 54, Aquarell, 390 EUR (Galerie: ZhaZha078)Zhang Zhaofang: Wild Flowers by a Village, 39, 5 x 54, Aquarell, 390 EUR (Galerie: ZhaZha079)Zhang Zhaofang: Light from Top, 39, 5 x 54, Aquarell, 390 EUR (Galerie: ZhaZha080)Zhang Zhaofang: An Old Town, 39, 5 x 54, Aquarell, 390 EUR (Galerie: ZhaZha081)Zhang Zhaofang: Fresh Breeze, 39 x 54, Aquarell, 390 EUR (Galerie: ZhaZha082)Zhang Zhaofang: Small Trees by the Road, 54 x 39, Aquarell, 390 EUR (Galerie: ZhaZha083)Zhang Zhaofang: Green Tone, 39 x 54, Aquarell, 450 EUR (Galerie: ZhaZha084)Zhang Zhaofang: Backlight, 39 x 54, Aquarell, 450 EUR (Galerie: ZhaZha085)Zhang Zhaofang: Tree's Enthusiasm, 39 x 54, Aquarell, 450 EUR (Galerie: ZhaZha086)Zhang Zhaofang: Light from Outside, 54 x 39, Aquarell, 450 EUR (Galerie: ZhaZha087)Zhang Zhaofang: Metasequoia, 54 x 39, Aquarell, 450 EUR (Galerie: ZhaZha088)Zhang Zhaofang: Afternoon Sunlight, 54 x 39, Aquarell, 450 EUR (Galerie: ZhaZha089)Zhang Zhaofang: A Village Track, 54 x 39, Aquarell, 450 EUR (Galerie: ZhaZha090)Zhang Zhaofang: Street in a Small Town, 54 x 39, Aquarell, 450 EUR (Galerie: ZhaZha091)
Zhang Zhaofang: An Abandoned Workshop 1, 39 x 27, 3, Aquarell, 250 EUR (Galerie: ZhaZha012)Zhang Zhaofang: An Abandoned Workshop 2, 27 x 39, Aquarell, 250 EUR (Galerie: ZhaZha013)Zhang Zhaofang: An Abandoned Workshop 3, 27 x 39, Aquarell, 250 EUR (Galerie: ZhaZha014)Zhang Zhaofang: An Abandoned Workshop 4, 27 x 39, Aquarell, 250 EUR (Galerie: ZhaZha015)Zhang Zhaofang: An Abandoned Workshop 5, 51, 3 x 35, 5, Aquarell, 300 EUR (Galerie: ZhaZha016)Zhang Zhaofang: An Abandoned Workshop 6, 27, 3 x 39, Aquarell, 300 EUR (Galerie: ZhaZha017)Zhang Zhaofang: An Abandoned Workshop 7, 24 x 13, 5, Aquarell, 300 EUR (Galerie: ZhaZha018)Zhang Zhaofang: Past Memory 1, 21 x 14, Aquarell, 300 EUR (Galerie: ZhaZha019)Zhang Zhaofang: Past Memory 2, 41, 5 x 37, Aquarell, 300 EUR (Galerie: ZhaZha020)Zhang Zhaofang: A woodworking plant 1, 39 x 54, Aquarell, 350 EUR (Galerie: ZhaZha026)Zhang Zhaofang: A woodworking plant 2, 39 x 54, Aquarell, 350 EUR (Galerie: ZhaZha027)Zhang Zhaofang: A Hundred Year Old House, 39, 5 x 55, Aquarell, 350 EUR (Galerie: ZhaZha028)Zhang Zhaofang: Dried Cane Vines, 39 x 54, Aquarell, 350 EUR (Galerie: ZhaZha029)Zhang Zhaofang: A Farm House, 39 x 54, Aquarell, 350 EUR (Galerie: ZhaZha030)Zhang Zhaofang: The Blue Sky, 39, 5 x 55, Aquarell, 350 EUR (Galerie: ZhaZha031)Zhang Zhaofang: A Red House, 37 x 52, Aquarell, 350 EUR (Galerie: ZhaZha032)
Zhang Zhaofang: A Farmhouse in tranquility, Aquarell, 76 x 53 cmZhang Zhaofang: A Market in morning glow, Aquarell, 76 x 53 cmZhang Zhaofang: A Pond in the Afternoon, Aquarell, 76 x 53 cmZhang Zhaofang: A Singing Cuckoo , Aquarell, 76 x 53 cm Zhang Zhaofang: A Small Town, Aquarell, 76 x53 cmZhang Zhaofang: After a shower, Aquarell, 76 x53 cmZhang Zhaofang: An Alley in Mianzhu, Aquarell, 53 x76 cmZhang Zhaofang: An old street, Aquarell, 53 x76 cmZhang Zhaofang: At Dusk, Aquarell, 76 x53 cmZhang Zhaofang: Backyard of Rubens Residence, Aquarell, 76 x53 cmZhang Zhaofang: Black Forest, Aquarell, 76 x 45 cmZhang Zhaofang: Early spring, Aquarell, 53 x76 cmZhang Zhaofang: Grey wall, Aquarell, 60 x 53 cmZhang Zhaofang: Houses in Siegen, Aquarell, 76 x53 cmZhang Zhaofang: Inverted Reflection, Aquarell, 53 x76 cmZhang Zhaofang: Ironbark Tree in the field, Aquarell, 53 x76 cmZhang Zhaofang: Kassel at noon, Aquarell, 76 x 45 cmZhang Zhaofang: Noon, Aquarell, 76 x53 cmZhang Zhaofang:Path to a Studio, Aquarell, 76 x53 cmZhang Zhaofang: Pear flowers by the river bank, Aquarell, 76 x53 cmZhang Zhaofang: Quietness, Aquarell, 76 x53 cmZhang Zhaofang: Returning home At Dusk, Aquarell, 53 x76 cmZhang Zhaofang: Shipyard by the Rhine, Aquarell, 76 x53 cmZhang Zhaofang: Street in winter , Aquarell, 76 x53 cmZhang Zhaofang: Sunshine on a winter day, Aquarell, 76 x53 cmZhang Zhaofang: Sunshine over the Stone Village, Aquarell, 76 x53 cmZhang Zhaofang: The Dome-watercolor, Aquarell, 45 x 76 cmZhang Zhaofang: Tree Shadow on the wall, Aquarell, 53 x76 cmZhang Zhaofang: Trees at Wanfo Temple, Aquarell, 53 x76 cmZhang Zhaofang: White wall, Aquarell, 76 x53 cmZhang Zhaofang: Solms, Aquarell, 70 x45 cm
Zhang Zhaofang 2016Zhang Zhaofang 2016Zhang Zhaofang 2016Zhang Zhaofang 2016Zhang Zhaofang 2016Zhang Zhaofang 2016Zhang Zhaofang 2016Zhang Zhaofang 2016Zhang Zhaofang 2016Zhang Zhaofang 2016Zhang Zhaofang 2016Zhang Zhaofang 2016Zhang Zhaofang 2016Zhang Zhaofang 2016Zhang Zhaofang 2016Zhang Zhaofang 2016
Zhang Zhaofang 2016Zhang Zhaofang 2016Zhang Zhaofang 2016Zhang Zhaofang 2016Zhang Zhaofang 2016Zhang Zhaofang 2016Zhang Zhaofang 2016Zhang Zhaofang 2016Zhang Zhaofang 2016Zhang Zhaofang 2016Zhang Zhaofang 2016Zhang Zhaofang 2016Zhang Zhaofang 2016